ورود
ثبت


⁉️ ترك تركيه در بازه زمانى مجاز و غير مجاز و ارتباط آن با اقامت

✔️زمانى كه خاك تركيه رو ترك ميكنين، چه راندوو داشته باشين كه محلتش نرسيده و چه راندوو نداشته باشين، اگر در بازه زمانى غير مجاز در تركيه بودين و اقدام به ترك تركيه ميكنين شامل جريمه ميشين.
✔️اگر راندوو دارين و در بازه مجاز (٩٠ روز از ٦ ماه سال) در تركيه بودين و قبل از اتمام بازه زماني مجاز اقدام به ترك خاك تركيه كرده ايد، راندووتون ابطال نميشه و در زمان راندوو مجدد ميتونين به تركيه برگردين و به پروسه دريافت اقامت خود ادامه دهيد.

telegramicon

insta